Tháng Sáu 8, 2023

Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\frac{A}{B}.\) A \(\sqrt 5 \) B \(2\sqrt 5 \) C \( – \sqrt 5 \) D \(5\sqrt 5 \)

Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\frac{A}{B}.\)

A \(\sqrt 5 \)

B \(2\sqrt 5 \)

C \( – \sqrt 5 \)

D \(5\sqrt 5 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Biến đổi biểu thức, sử dụng bất đẳng thức Cô-si để làm bài.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 0,\,\,\,x \ne 9.\)

Ta có: \(\frac{A}{B} = \frac{{x + 5}}{{\sqrt x – 3}}.\frac{{\sqrt x – 3}}{{\sqrt x }} = \frac{{x + 5}}{{\sqrt x }} = \sqrt x + \frac{5}{{\sqrt x }}\)

Áp dụng bất đăng thức Cô-si cho hai số \(\sqrt x ,\,\,\frac{5}{{\sqrt x }}\) dương ta có:

\(\sqrt x + \frac{5}{{\sqrt x }} \ge 2\sqrt {\sqrt x .\frac{5}{{\sqrt x }}} = 2\sqrt 5 .\)

Dâu “=” xảy ra \( \Leftrightarrow \sqrt x = \frac{5}{{\sqrt x }} \Leftrightarrow x = 5\,\,\left( {tm} \right).\)

Vậy với \(x = 5\) thì biểu thức \(\frac{A}{B}\) đạt giá trị nhỏ nhất là \(2\sqrt 5 .\)

Chọn B.