Tháng Sáu 8, 2023

Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn các biểu thức sau:\(A = \sqrt {18} – \sqrt {50} \) A \(A = – \sqrt 2 \) B \(A = – 2\sqrt 2 \) C \(A = \sqrt 2 \) D \(A = 2\sqrt 2 \)

Bằng các phép biến đổi đại số, hãy rút gọn các biểu thức sau:\(A = \sqrt {18} – \sqrt {50} \)

A \(A = – \sqrt 2 \)

B \(A = – 2\sqrt 2 \)

C \(A = \sqrt 2 \)

D \(A = 2\sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,khi\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(A = \sqrt {18} – \sqrt {50} = \sqrt {9.2} – \sqrt {25.2} = 3\sqrt 2 – 5\sqrt 2 = – 2\sqrt 2 \)

Vậy \(A = – 2\sqrt 2 \)

Chọn B.