Tháng Năm 28, 2023

Cho biểu thức: \(A = \frac{{x + 5}}{{\sqrt x – 3}}\) và \(B = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 3}} + \frac{{7\sqrt x – 3}}{{x – 9}}.\) Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(x = 25.\) A \(A = 5.\) B \(A = 10.\) C \(A = 12.\) D \(A = 15.\)

Cho biểu thức: \(A = \frac{{x + 5}}{{\sqrt x – 3}}\) và \(B = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 3}} + \frac{{7\sqrt x – 3}}{{x – 9}}.\)

Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(x = 25.\)

A \(A = 5.\)

B \(A = 10.\)

C \(A = 12.\)

D \(A = 15.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Khi \(x = 25\,\,\,\left( {tm} \right)\) ta thay vào biểu thức và tính giá trị biểu thức \(A.\)

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để biểu thức \(A\) xác định là \(x \ge 0,\,\,x \ne 9.\)

Khi \(x = 25\,\,\left( {tm} \right)\) ta được: \(A = \frac{{25 + 5}}{{\sqrt {25} – 3}} = \frac{{30}}{2} = 15.\)

Vậy khi \(x = 25\) thì \(A = 15.\)

Chọn D.