Tháng Năm 31, 2023

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = \left( {A – 4} \right)\sqrt x .\) A \( – 3\) B \( – 1\) C \(1\) D \(2\)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = \left( {A – 4} \right)\sqrt x .\)

A \( – 3\)

B \( – 1\)

C \(1\)

D \(2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Tính và đưa \(P\) về dạng một tổng bình phương cộng một số.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0,\,\,x \ne 1.\)

\(P = \left( {A – 4} \right)\sqrt x = \left( {\frac{{x + 1}}{{\sqrt x }} – 4} \right).\sqrt x = x – 4\sqrt x + 1 = {\left( {\sqrt x – 2} \right)^2} – 3 \ge – 3\)

Ta có \(P \ge – 3\), dấu “=” xảy ra \( \Leftrightarrow \sqrt x – 2 = 0 \Leftrightarrow x = 4\,\,\,\left( {tm} \right)\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là \( – 3\) khi \(x = 4\).

Chọn A.