Tháng Năm 31, 2023

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(C={{x}^{2}}-8x+30\):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(C={{x}^{2}}-8x+30\):

A. \( 4\)

B. \( 14\)

C. \(-4\)

D. \(-14\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

– Sử dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để biến đổi biểu thức đã cho có dạng C = a$^{2}$ + b, suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức là b.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

\(C={{x}^{2}}-8x+30={{x}^{2}}-2.4.x+{{4}^{2}}+14={{\left( x-4 \right)}^{2}}+14\)

Vì \({{\left( x-4 \right)}^{2}}\ge 0\) nên \(C={{\left( x-4 \right)}^{2}}+14\ge 14\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức là: \(C=14\) tại \(x-4=0\Leftrightarrow x=4\)

Chọn B.