Tháng Sáu 1, 2023

Phân tích đa thức thành nhân tử \({x^2} – 6x + 5\)

Phân tích đa thức thành nhân tử

\({x^2} – 6x + 5\)

A. \(\left ( x + 1 \right )\left ( x – 5 \right )\)

B. \(\left ( x – 1 \right )\left ( x – 5 \right )\)

C. \(\left ( x – 1 \right )\left ( x + 5 \right )\)

D. \(\left ( x + 1 \right )\left ( x + 5 \right )\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Tách \( – 6x\) thành \( – x – 5x\) để tạo nhân tử chung \(x – 1\).

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{x^2} – 6x + 5\\ = {x^2} – x – 5x + 5\\ = x\left( {x – 1} \right) – 5\left( {x – 1} \right)\\ = \left( {x – 1} \right)\left( {x – 5} \right)\end{array}\)

Chọn B.