Tháng Sáu 9, 2023

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P.\) A \(0\) B \(1\) C \(2\) D \(3\)

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(P.\)

A \(0\)

B \(1\)

C \(2\)

D \(3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Biến đổi biểu thức và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0,\;\;y > 0,\;\;x \ne y.\)

Ta có: \(P = 2\sqrt y – y = – \left( {y – 2\sqrt y + 1} \right) + 1 = {\left( {\sqrt y – 1} \right)^2} + 1\)

Vì \({\left( {\sqrt y – 1} \right)^2} \ge 0\,\,\forall y \ge 0 \Rightarrow – {\left( {\sqrt y – 1} \right)^2} \le 0 \Rightarrow – {\left( {\sqrt y – 1} \right)^2} + 1 \le 1\)

\( \Rightarrow P \le 1.\)

Dấu “=” xảy ra \( \Leftrightarrow \sqrt y – 1 = 0 \Leftrightarrow \sqrt y = 1 \Leftrightarrow y = 1\,\,\,\left( {tm} \right).\)

Vậy \(Max\,P = 1\) khi \(y = 1.\)

Chọn B.