Tháng Sáu 8, 2023

Rút gọn biểu thức \(

Rút gọn biểu thức \(A.\)

A \(A = \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x }}\)

B \(A = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x }}\)

C \(A = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 1}}\)

D \(A = \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x – 1}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Phân tích mẫu thức thành nhân tử sau đó quy đồng mẫu các phân thức rồi biến đổi để rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x > 0,\,\,\,x \ne 1.\)

\(\begin{array}{l}A = \left( {\frac{1}{{x – \sqrt x }} + \frac{1}{{\sqrt x – 1}}} \right):\frac{{\sqrt x + 1}}{{{{\left( {\sqrt x – 1} \right)}^2}}}\\\,\,\,\, = \left( {\frac{1}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right)}} + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right)}}} \right):\frac{{\sqrt x + 1}}{{{{\left( {\sqrt x – 1} \right)}^2}}}\\\,\,\,\,\, = \frac{{1 + \sqrt x }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 1} \right)}}.\frac{{{{\left( {\sqrt x – 1} \right)}^2}}}{{\sqrt x + 1}} = \frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x }}.\end{array}\)

Chọn B.