Tháng Sáu 5, 2023

Tìm giá trị lớn nhất của \(A\). A \(0\) B \(1\) C \(2\) D \(3\)

Tìm giá trị lớn nhất của \(A\).

A \(0\)

B \(1\)

C \(2\)

D \(3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Dựa vào điều kiện xác định của \(x\) để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 0.\)

Ta có: \(A = \frac{{1 – 5\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}} = – 5 + \frac{6}{{\sqrt x + 1}}.\)

Với mọi \(x \ge 0\) ta có: \(\sqrt x + 1 \ge 1\) nên \(\frac{6}{{\sqrt x + 1}} \le 6\)

Do đó \(A = – 5 + \frac{6}{{\sqrt x + 1}} \le 1.\)

Dấu “=” xảy ra \( \Leftrightarrow x = 0.\)

Vậy giá trị lớn nhất của \(A\) là 1 khi \(x = 0.\)

Chọn B.