Tháng Sáu 9, 2023

Đặt \(P =

Đặt \(P = A.B\). So sánh giá trị của \(P\) với \(2\).

A \(P < 2\)

B \(P > 2\)

C \(P = 2\)

D Không so sánh được

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Tính \(P = AB\) và xét dấu của hiệu \(P – 2\).

Lời giải chi tiết:

Điều kiện : \(x \ge 0,\,\,\,x \ne 1.\)

Có \(P = A.B = \frac{{2\sqrt x – 4}}{{\sqrt x – 1}}.\frac{{\sqrt x – 1}}{{\sqrt x + 1}} = \frac{{2\sqrt x – 4}}{{\sqrt x + 1}}\)

Xét \(P – 2 = \frac{{2\sqrt x – 4}}{{\sqrt x + 1}} – 2\)\( = \frac{{2\sqrt x – 4 – 2\sqrt x – 2}}{{\sqrt x + 1}} = \frac{{ – 6}}{{\sqrt x + 1}}\)

Vì \( – 6 < 0;\,\,\sqrt x + 1 \ge 0\) với mọi \(x \ge 0;\,\,x \ne 1\)

\( \Rightarrow \frac{{ – 6}}{{\sqrt x + 1}} < 0\) \( \Rightarrow P – 2 < 0 \Rightarrow P < 2\).

Vậy \(P < 2\).

Chọn A.