Tháng Năm 31, 2023

Cho các biểu thức: \(A = \frac{6}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 3} \right)}}\) và \(B = \frac{{2\sqrt x }}{{x – 9}} – \frac{2}{{\sqrt x + 3}}\) với \(x > 0;x \ne 9\). Tính giá trị của \(A\) khi \(x = 4.\) A \(A = – 1.\) B \(A = 3.\) C \(A = – 2.\) D \(A = – 3.\)

Cho các biểu thức: \(A = \frac{6}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 3} \right)}}\) và \(B = \frac{{2\sqrt x }}{{x – 9}} – \frac{2}{{\sqrt x + 3}}\) với \(x > 0;x \ne 9\). Tính giá trị của \(A\) khi \(x = 4.\)

A \(A = – 1.\)

B \(A = 3.\)

C \(A = – 2.\)

D \(A = – 3.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x = 4\) (tmđk) vào biểu thức \(A\) để tính.

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 4\) thỏa mãn điều kiện \(x > 0\,\,;\,\,x \ne 9\)

Thay \(x = 4\) vào biểu thức \(A = \frac{6}{{\sqrt x \left( {\sqrt x – 3} \right)}}\) ta được:

\(A = \frac{6}{{\sqrt 4 .\left( {\sqrt 4 – 3} \right)}} = \frac{6}{{2.\left( {2 – 3} \right)}} = \frac{6}{{ – 2}} = – 3\)

Vậy khi \(x = 4\) thì \(A = – 3.\)

Chọn D.