Tháng Sáu 8, 2023

Giải phương trình \(3\left( {x – 1} \right) = 5x + 2.\) A \(x = – \frac{5}{2}.\) B \(x = – \frac{1}{2}.\) C \(x = – 1.\) D \(x = – \frac{2}{5}.\)

Giải phương trình \(3\left( {x – 1} \right) = 5x + 2.\)

A \(x = – \frac{5}{2}.\)

B \(x = – \frac{1}{2}.\)

C \(x = – 1.\)

D \(x = – \frac{2}{5}.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Giải phương trình bằng quy tắc chuyển vế, đổi dấu.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,3\left( {x – 1} \right) = 5x + 2 \Leftrightarrow 3x – 3 = 5x + 2\\ \Leftrightarrow 5x – 3x = – 3 – 2 \Leftrightarrow 2x = – 5 \Leftrightarrow x = – \frac{5}{2}.\end{array}\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm \(x = – \frac{5}{2}.\)

Chọn A.