Tháng Sáu 5, 2023

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left( {x – 9} \right).B < 2x.\) A \(x < \frac{9}{4}\) B \(x > \frac{4}{9}\) C \(x > \frac{9}{4},\,\,x \ne 4,\,\,x \ne 9\) D \(x > \frac{4}{9},\,\,x \ne 4,\,\,x \ne 9\)

Tìm giá trị của \(x\) thỏa mãn \(\left( {x – 9} \right).B < 2x.\)

A \(x < \frac{9}{4}\)

B \(x > \frac{4}{9}\)

C \(x > \frac{9}{4},\,\,x \ne 4,\,\,x \ne 9\)

D \(x > \frac{4}{9},\,\,x \ne 4,\,\,x \ne 9\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thay biểu thức \(B\) vừa rút gọn ở câu trên vào bất phương trình, giải bất phương trình tìm \(x.\)

Đối chiếu với điều kiện rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: \(x \ge 0;x \ne 4;x \ne 9.\)

\(\begin{array}{l}\left( {x – 9} \right).B < 2x \Leftrightarrow \left( {x – 9} \right).\frac{1}{{\sqrt x – 3}} < 2x\\ \Leftrightarrow \sqrt x + 3 < 2x \Leftrightarrow 2x – \sqrt x – 3 > 0\\ \Leftrightarrow \left( {\sqrt x + 1} \right)\left( {2\sqrt x – 3} \right) > 0\\ \Leftrightarrow 2\sqrt x – 3 > 0\,\,\,\left( {do\,\,\,\sqrt x + 1 > 0} \right)\\ \Leftrightarrow \sqrt x > \frac{3}{2} \Leftrightarrow x > \frac{9}{4}.\end{array}\)

Kết hợp điều kiện, ta được \(x > \frac{9}{4};x \ne 4;x \ne 9\) thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Vậy \(x > \frac{9}{4},\,\,x \ne 4,\,\,x \ne 9\) thỏa mãn điều kiện bài toán.

Chọn C.