Tháng Tư 16, 2024

Cho hình thang cân \(ABCD\) có đáy nhỏ \(AB = 4cm\), đường cao \(AH = 6cm\), và \(\widehat D = {45^0}\). Độ dài đáy lớn \(CD\) bằng

Cho hình thang cân \(ABCD\) có đáy nhỏ \(AB = 4cm\), đường cao \(AH = 6cm\), và \(\widehat D = {45^0}\). Độ dài đáy lớn \(CD\) bằng

A. \(12 cm\)

B. \(16 cm\)

C. \(18 cm\)

D. \(20 cm\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có tam giác \(ADH\) vuông cân tại \(D\) vì \(\widehat{D}={{45}^{0}}\). Do đó \(DH = AH = 6 cm\)

Mà \(DH =DH=\frac{1}{2}\left( CD-AB \right)\)

Suy ra \(CD = 2DH + AB = 12 + 4 = 16 (cm) \)

Vậy \(CD = 16cm\).

Chọn B