Tháng Tư 2, 2023

Tìm điều kiện xác định của biểu thức \(P = \frac{1}{{\sqrt {{x^2} – 6x + 9} }}.\) A \(x > 3\) B \(x \le 3\) C \(x \ge 3\) D \(x \ne 3\)

Tìm điều kiện xác định của biểu thức \(P = \frac{1}{{\sqrt {{x^2} – 6x + 9} }}.\)

A \(x > 3\)

B \(x \le 3\)

C \(x \ge 3\)

D \(x \ne 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\frac{1}{{\sqrt {f\left( x \right)} }}\) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) > 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(P = \frac{1}{{\sqrt {{x^2} – 6x + 9} }}\) xác định \( \Leftrightarrow {x^2} – 6x + 9 > 0\) \( \Leftrightarrow {\left( {x – 3} \right)^2} > 0 \Leftrightarrow x – 3 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne 3.\)

Vậy với \(x \ne 3\) thì biểu thức \(P = \frac{1}{{\sqrt {{x^2} – 6x + 9} }}\) xác định.

Chọn D.