Tháng Sáu 5, 2023

Tìm \(a\) để \(3{x^3} + 10{x^2} – 2x + a\) chia hết cho \(3x – 2\)

Tìm \(a\) để \(3{x^3} + 10{x^2} – 2x + a\) chia hết cho \(3x – 2\)

A. \(a = 4\)

B. \(a = – 4\)

C. \(a = – 2\)

D. \(a = 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Phép chia hết có dư bằng 0. Từ đó, ta giải tìm \(a.\)

Lời giải chi tiết:

Để \(3{x^3} + 10{x^2} – 2x + a\) chia hết cho \(3x – 2\) thì \(a + 4 = 0 \Leftrightarrow a = – 4\)

Chọn B.