Tháng Sáu 8, 2023

Kết quả của phép chia: \(\left( {{x^4} – {x^3} + 5{x^2} + 4x – 7} \right):\left( {{x^2} – 1} \right)\)

Kết quả của phép chia:

\(\left( {{x^4} – {x^3} + 5{x^2} + 4x – 7} \right):\left( {{x^2} – 1} \right)\)

A. \({x^2} + x + 6\)

B. \({x^2} – x – 6\)

C. \({x^2} + x – 6\)

D. \({x^2} – x + 6\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn D.