Tháng Sáu 5, 2023

Thực hiện phép chia: \(\left( {{x^4} + 2{x^3} – {x^2} + 2x – 4} \right):\left( {{x^2} + x – 2} \right)\)

Thực hiện phép chia:

\(\left( {{x^4} + 2{x^3} – {x^2} + 2x – 4} \right):\left( {{x^2} + x – 2} \right)\)

A. \({x^2} – x\)

B. \({x^2} – x – 1\)

C. \({x^2} + x\)

D. \({x^2} + x – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.