Tháng Sáu 9, 2023

Tìm \(a\) để \(2{x^3} + 6{x^2} – 3x + a\) chia hết cho \(x – 2\)

Tìm \(a\) để \(2{x^3} + 6{x^2} – 3x + a\) chia hết cho \(x – 2\)

A. \(a = – 34\)

B. \(a = 34\)

C. \(a = – 28\)

D. \(a = 28\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Phép chia hết có số dư bằng 0. Từ đó, ta giải phương trình để tìm \(a\)

Lời giải chi tiết:

Để \(2{x^3} + 6{x^2} – 3x + a\) chia hết cho \(x – 2\) thì \(a + 34 = 0 \Leftrightarrow a = – 34\)

Chọn A.