Tháng Sáu 9, 2023

Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là:

Tích của đơn thức x và đa thức (1 – x) là:

A. 1-2x

B. \(x – {x^2}\)

C. \({x^2} – x\)

D. \({x^2} + x\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(x\left( {1 – x} \right) = x.1 – x.x = x – {x^2}\)

Chọn B