Tháng Sáu 8, 2023

Giá trị của biểu thức \({x^2}\left( {x + y} \right) – y\left( {{x^2} – {y^2}} \right)\) tại \(x=-6\) và \(y=8\) là:

Giá trị của biểu thức \({x^2}\left( {x + y} \right) – y\left( {{x^2} – {y^2}} \right)\) tại \(x=-6\) và \(y=8\) là:

A. 296

B. 297

C. 298

D. 295

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \({x^2}\left( {x + y} \right) – y\left( {{x^2} – {y^2}} \right) = {x^2}.x + {x^2}.y – y.{x^2} + y.{y^2} = {x^3} + {y^3}\)

Thay \(x = – 6\) và \(y=8\) ta có: \({\left( { – 6} \right)^3} + {8^3} = – 216 + 512 = 296\)

Chọn A