Tháng Mười Một 30, 2023

Thực hiện phép tính: a) \(x\left( {4{x^3} – 5xy + 2x} \right)\) b) \({x^2}\left( {x + y} \right) + 2x\left( {{x^2} + y} \right)\)

Thực hiện phép tính:

a) \(x\left( {4{x^3} – 5xy + 2x} \right)\)

b) \({x^2}\left( {x + y} \right) + 2x\left( {{x^2} + y} \right)\)

A. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,4{x^4} – 5{x^2}y + 2{x^2}\\

b)\,\,3{x^3} + {x^2}y + 2xy

\end{array}\)

B. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,4{x^4} – 5{x^2}y + 2{x^2}\\

b)\,\,{x^3} + {x^2}y + 2xy

\end{array}\)

C. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,4{x^4} + 5{x^2}y + 2{x^2}\\

b)\,\,3{x^3} + {x^2}y + 2xy

\end{array}\)

D. \(\begin{array}{l}

a)\,\,\,4{x^4} + 5{x^2}y + 2{x^2}\\

b)\,\,{x^3} + {x^2}y + 2xy

\end{array}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\eqalign{ & a)\,\,x\left( {4{x^3} – 5xy + 2x} \right) \cr & = \,\,x.4{x^3} – x.5xy + x.2x \cr & = \,\,4{x^4} – 5{x^2}y + 2{x^2} \cr} \)

\(\eqalign{& b)\,\,{x^2}\left( {x + y} \right) + 2x\left( {{x^2} + y} \right) \cr & = {x^2}.x + {x^2}.y + 2x.{x^2} + 2x.y \cr & = {x^3} + {x^2}y + 2{x^3} + 2xy \cr & = 3{x^3} + {x^2}y + 2xy } \)