Tháng Tư 19, 2024

Thực hiện phép tính \(\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^3} – {x^2} + 1} \right)\) ta được kết quả là:

Thực hiện phép tính \(\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^3} – {x^2} + 1} \right)\) ta được kết quả là:

A. \({x^5} + x + 1\)

B. \({x^5} – {x^4} + x\)

C. \({x^5} + {x^4} + x\)

D. \({x^5} – x – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\;\;\;\left( {{x^2} + x + 1} \right)\left( {{x^3} – {x^2} + 1} \right)\\ = {x^2}.{x^3} – {x^2}.{x^2} + {x^2}.1 + x.{x^3} – x.{x^2} + x.1 + 1.{x^3} – 1.{x^2} + 1.1\\ = {x^5} – {x^4} + {x^2} + {x^4} – {x^3} + x + {x^3} – {x^2} + 1\\ = {x^5} + x + 1\end{array}\)

Chọn A