Tháng Mười Một 30, 2023

Tính nhanh kết quả \(105.95\)

Tính nhanh kết quả \(105.95\)

A. \(9955\)

B. \(10075\)

C. \(9975\)

D. \(10025\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Tách 105 và 95 thành \(100 + 5;\,\,100 – 5\) và sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right) = {A^2} – {B^2}\) để tính toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(105.95 = \left( {100 + 5} \right)\left( {100 – 5} \right)\)\( = {100^2} – {5^2}\)\( = 10000 – 25 = 9975\)