Tháng Sáu 9, 2023

Thu gọn biểu thức \(\left( {x – 2} \right)\left( {3x + 1} \right) – \left( { – 3x + 2} \right)\left( {1 – x} \right)\) ta được:

Thu gọn biểu thức \(\left( {x – 2} \right)\left( {3x + 1} \right) – \left( { – 3x + 2} \right)\left( {1 – x} \right)\) ta được:

A. \(1\)

B. \( – 4\)

C. \(2\)

D. \(0\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép nhân 2 đa thức sau đó rút gọn.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( {x – 2} \right)\left( {3x + 1} \right) – \left( { – 3x + 2} \right)\left( {1 – x} \right)\\ = 3{x^2} + x – 6x – 2 – \left( { – 3x + 3{x^2} + 2 – 2x} \right)\\ = 3{x^2} – 5x – 2 – 3{x^2} + 5x – 2\\ = – 4\end{array}\)

Chọn B.