Tháng Năm 31, 2023

Tích của đa thức \(4{x^5} + 7{x^2}\) và đơn thức \(\left( { – 3{x^3}} \right)\) là:

Tích của đa thức \(4{x^5} + 7{x^2}\) và đơn thức \(\left( { – 3{x^3}} \right)\) là:

A. \(12{x^8} + 21{x^5}\)

B. \(12{x^8} – 21{x^5}\)

C. \( – 12{x^8} + 21{x^5}\)

D. \( – 12{x^8} – 21{x^5}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\left( {4{x^5} + 7{x^2}} \right)\left( { – 3{x^3}} \right) \\= 4{x^5}\left( { – 3{x^3}} \right) + 7{x^2}\left( { – 3{x^3}} \right)\\ = – 12{x^8} – 21{x^5}\)

Chọn D.