Tháng Tư 16, 2024

Tích của đa thức \(({x^2} – 2xy + {y^2})\) và đa thức \(\left( {x – 2y} \right)\) là:

Tích của đa thức \(({x^2} – 2xy + {y^2})\) và đa thức \(\left( {x – 2y} \right)\) là:

A. \({x^3} – 4{x^2}y – 3x{y^2} – 2{y^3}\)

B. \({x^3} – 4{x^2}y + 3x{y^2} – 2{y^3}\)

C. \({x^3} – 4{x^2}y + 5x{y^2} – 2{y^3}\)

D. \({x^3} – 5x{y^2} – 2{y^3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\;\;\;\left( {{x^2} – 2xy + {y^2}} \right)\left( {x – 2y} \right)\\ = {x^2}.x – 2y.{x^2} – 2xy.x + 2xy.2y + {y^2}.x – {y^2}.2y\\ = {x^3} – 2{x^2}y – 2{x^2}y + 4x{y^2} + x{y^2} – 2{y^3}\\ = {x^3} – 4{x^2}y + 5x{y^2} – 2{y^3}\end{array}\)

Chọn C