Tháng Ba 31, 2023

Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là

A. 9/20; 45%

B. 9/20; 4,5%

C. 450; 45000%

D. 9/200; 4,5%

Hướng dẫn

Đổi 6km = 6000m

+ tỉ số của 2700m và 6000m là

2700:6000 = 9/20

+ Tỉ số phần trăm của 2700m và 6000m là

Chọn đáp án A