Tháng Sáu 5, 2023

Thực hiện phép tính \(\frac{{3x + 12}}{{4x – 16}}\,\, \cdot \,\,\frac{{8 – 2x}}{{x + 4}}\) ta được:

Thực hiện phép tính \(\frac{{3x + 12}}{{4x – 16}}\,\, \cdot \,\,\frac{{8 – 2x}}{{x + 4}}\) ta được:

A. \(\frac{3}{2}\)

B. \(\frac{3}{{2(x – 4)}}\)

C. \(\frac{{ – 3}}{2}\)

D. \(\frac{{ – 3}}{{2(x – 4)}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân hai phân thức đại số: \(\frac{A}{B}.\frac{C}{D} = \frac{{A.C}}{{B.D}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\frac{{3x + 12}}{{4x – 16}}\,\, \cdot \,\,\frac{{8 – 2x}}{{x + 4}} = \frac{{3(x + 4)}}{{4(x – 4)}}\,\, \cdot \,\,\frac{{2(4 – x)}}{{x + 4}} = \frac{{3(x + 4)}}{{4(x – 4)}}\,\, \cdot \,\,\frac{{ – 2(x – 4)}}{{x + 4}} = \frac{{ – 3}}{2}.\)

Chọn C.