Tháng Năm 28, 2023

Thực hiện phép chia: \(\left( {{x^3} + 6{x^2} + 12x + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\)

Thực hiện phép chia:

\(\left( {{x^3} + 6{x^2} + 12x + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\)

A. \(x + 2\)

B. \({\left( {x + 2} \right)^2}\)

C. \({\left( {x + 2} \right)^3}\)

D. \({\left( {x + 2} \right)^4}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \({\left( {A + B} \right)^3} = {A^3} + 3{A^2}B + 3A{B^2} + {B^3}\) để phép chia đơn thức cho đơn thức với biến \(x + 2\).

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{x^3} + 6{x^2} + 12x + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\)

\(\begin{array}{l}\left( {{x^3} + 6{x^2} + 12x + 8} \right):\left( {x + 2} \right)\\ = \left( {{x^3} + 3.2{x^2} + {{3.2}^2}x + {2^3}} \right):\left( {x + 2} \right)\\ = {\left( {x + 2} \right)^3}:\left( {x + 2} \right)\\ = {\left( {x + 2} \right)^2}\end{array}\)

Chọn B.