Tháng Năm 28, 2023

Thực hiện phép chia: \({\left( {x – y} \right)^4}:{\left( {y – x} \right)^3}\)

Thực hiện phép chia:

\({\left( {x – y} \right)^4}:{\left( {y – x} \right)^3}\)

A. \(y – x\)

B. \(x – y\)

C. \({\left( {x – y} \right)^2}\)

D. \({\left( {y – x} \right)^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng \({\left( {A – B} \right)^2} = {\left( {B – A} \right)^2}\) để chuyển phép chia về ẩn \(y – x\).

Lời giải chi tiết:

\({\left( {x – y} \right)^4}:{\left( {y – x} \right)^3}\)

\(\begin{array}{l}{\left( {x – y} \right)^4}:{\left( {y – x} \right)^3}\\ = {\left( {y – x} \right)^4}:{\left( {y – x} \right)^3}\\ = y – x\end{array}\)

Chọn A.