Tháng Sáu 5, 2023

Thu gọn biểu thức \(\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right) – {x^2}\)

Thu gọn biểu thức \(\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right) – {x^2}\)

A. \( – 1\)

B. \(x + 1\)

C. \(1\)

D. \(x – 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Sử dụng hằng đẳng thức \(\left( {A + B} \right)\left( {A – B} \right) = {A^2} – {B^2}\) để rút gọn biểu thức.

Lời giải chi tiết:

\(\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right) – {x^2} = {x^2} – 1 – {x^2} = – 1\)

Chọn A.