Tháng Sáu 8, 2023

Thực hiện phép tính : \(\ \left( 4{{x}^{2}}y{{z}^{4}}+2{{x}^{2}}{{y}^{2}}{{z}^{2}}-3xyz \right):xy\)

Thực hiện phép tính :

\(\ \left( 4{{x}^{2}}y{{z}^{4}}+2{{x}^{2}}{{y}^{2}}{{z}^{2}}-3xyz \right):xy\)

A. \(4x{z^4} + 2xy{z^2} – 3z\)

B. \(4x{z^4} + 2xy{z^2} – 2z\)

C. \(4x{z^4} + 2xy{z^2} – 1z\)

D. \(4x{z^4} + 2xy{z^2} – 5z\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Chia đơn thức cho đơn thức tuân theo quy tắc \({{x}^{m}}:{{x}^{n}}={{x}^{m-n}}\ (m>n)\)

Chú ý: Nếu m = n thì \({{x}^{m}}:{{x}^{n}}=1\).

– Chia đa thức cho đơn thức tuân theo quy tắc \(\left( A+B-C \right):D=A:D+B:D-C:D\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( {4{x^2}y{z^4} + 2{x^2}{y^2}{z^2} – 3xyz} \right):xy\\ = \left( {4{x^2}y{z^4}} \right):\left( {xy} \right) + \left( {2{x^2}{y^2}{z^2}} \right):\left( {xy} \right) – \left( {3xyz} \right):\left( {xy} \right)\\ = 4x{z^4} + 2xy{z^2} – 3z.\end{array}\)

Chọn A