Tháng Ba 21, 2023

Thiếu niên VN từ 9 đến 14 tuổi có những điều kiện nào sau đây mới được vào Đội? Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được quá nửa đội viên trong chi Đội đồng ý. Tự nguyện xin vào đội. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý. Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý. Tự nguyện xin vào Đội. Đước quá nửa đội viên trong chi đội đồng ý.

Thiếu niên VN từ 9 đến 14 tuổi có những điều kiện nào sau đây mới được vào Đội?

  • Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được quá nửa đội viên trong chi Đội đồng ý.
  • Tự nguyện xin vào đội. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý.
  • Là những học sinh giỏi, đạo đức tốt. Được 2/3 đội viên trong chi đội đồng ý.
  • Tự nguyện xin vào Đội. Đước quá nửa đội viên trong chi đội đồng ý.