Tháng Bảy 4, 2022

Thi hành kỷ luật đảng không nhằm mục đích nào sau đây?

Thi hành kỷ luật đảng không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Nâng cao tính đảng, tính giai cấp của Đảng.

B. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng.

C. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

D. Xử lý thật nặng để tổ chức đảng hoặc đảng viên không còn vi phạm kỷ luật.

Chọn đáp án là D