Tháng Bảy 4, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chi bộ có bao nhiêu đảng viên thì bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chi bộ có bao nhiêu đảng viên thì bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?

A. 08 đảng viên trở lên.

B. 09 đảng viên trở lên.

C. 09 đảng viên chính thức trở lên.

D. 10 đảng viên chính thức trở lên.

Chọn đáp án là C