Tháng Bảy 4, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào các trường hợp nào sau đây?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên vào các trường hợp nào sau đây?

A. Để biểu quyết trong sinh hoạt cấp ủy.

B. Để biểu quyết trong sinh hoạt chi, đảng bộ.

C. Để biểu quyết trong đại hội đảng các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

D. Cả ba trường hợp trên

Chọn đáp án là D