Tháng Bảy 6, 2022

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc (kể từ ngày quyết định có hiệu lực) đảng viên chuyển công tác phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định thi hành Điều lệ Đảng, khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới thì trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc (kể từ ngày quyết định có hiệu lực) đảng viên chuyển công tác phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức?

A. Trong vòng 15 ngày làm việc.

B. Trong vòng 30 ngày làm việc.

C. Trong vòng 45 ngày làm việc.

D. Trong vòng 60 ngày làm việc.

Chọn đáp án là D