Tháng Bảy 2, 2022

Theo quy định của Đảng, trường hợp nào sau đây được xem là không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình?

Theo quy định của Đảng, trường hợp nào sau đây được xem là không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình?

A. Sinh con thứ 3.

B. Sinh con thứ 4.

C. Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con.

D. Sinh con thứ 5.

Chọn đáp án là C