Tháng Bảy 4, 2022

Theo quy định hiện hành về kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những trường hợp vi phạm (trừ trường hợp đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người) có thời gian phấn đấu bao lâu kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị vào Đảng?

Theo quy định hiện hành về kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, những trường hợp vi phạm (trừ trường hợp đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào có đạo, dân tộc ít người) có thời gian phấn đấu bao lâu kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị vào Đảng?

A. 12 tháng.

B. 30 tháng.

C. 36 tháng.

D. 60 tháng.

Chọn đáp án là D