Tháng Bảy 2, 2022

Theo hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ có giá trị khi?

Theo hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ có giá trị khi?

A. Có trên một nửa đảng viên chính thức đồng ý.

B. Có ít nhất 2/3 đảng viên chính thức đồng ý.

C. Có 3/4 đảng viên chính thức đồng ý.

D. Có ít nhất 2/3 đảng viên đồng ý.

Chọn đáp án là B