Tháng Bảy 7, 2022

Theo hướng dẫn hiện hành về thể thức văn bản của Đảng thì địa điểm và ngày, tháng năm ban hành văn bản ở các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận như thế nào là đúng?

Theo hướng dẫn hiện hành về thể thức văn bản của Đảng thì địa điểm và ngày, tháng năm ban hành văn bản ở các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận như thế nào là đúng?

A. Phan Thiết, ngày 03/2/2014

B. Phan Thiết, ngày 03 tháng 02 năm 2014

C. Bình Thuận, ngày 3 tháng 2 năm 2014

D. Bình Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2014

Chọn đáp án là D