Tháng Bảy 7, 2022

Theo hướng dẫn hiện hành của Văn phòng Trung ương Đảng, các khoản chi nào dùng để chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng:

Theo hướng dẫn hiện hành của Văn phòng Trung ương Đảng, các khoản chi nào dùng để chi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng:

A. Chi mua báo, tạp chí, tài liệu; chi tổ chức đại hội.

B. Chi khen thưởng.

C. Chi tiếp khách, thăm hỏi.

D. Tất cả các câu trên.

Chọn đáp án là D