Tháng Bảy 2, 2022

Theo Điều lệ Đảng quy định chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bao nhiêu lâu thì phải tổ chức đại hội?

Theo Điều lệ Đảng quy định chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bao nhiêu lâu thì phải tổ chức đại hội?

A. 5 năm 1 lần.

B. 5 năm 2 lần.

C. 10 năm 1 lần.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

Chọn đáp án là B