Tháng Ba 5, 2024

Thế Vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại đâu? Đáp: Athen – Hy Lạp (Quê hương và chiếc nôi của phong trào Olympic) năm 1896.

Thế Vận hội Olympic hiện đại đầu tiên được tổ chức tại đâu?

Đáp: Athen – Hy Lạp (Quê hương và chiếc nôi của phong trào Olympic) năm 1896.