Tháng Ba 21, 2023

Chất lượng đoàn viên căn cứ vào đâu để đánh giá? Đáp: Căn cứ vào chương trình rèn luyện đoàn viên.

Chất lượng đoàn viên căn cứ vào đâu để đánh giá?

Đáp: Căn cứ vào chương trình rèn luyện đoàn viên.