Tháng Ba 5, 2024

Bài hát sau đây nói về một hội nghị của vua tôi nhà Trần bàn về việc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất. Hãy cho biết đó là hội nghị gì? Và tại hội nghị này có xảy ra vấn đề gì liên quan đến người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản không? Hãy giải thích? Đáp: Đây là Hội nghị Diên Hồng – Trần Quốc Toản không tham gia hội nghị này bởi vua Trần Nhân Tông chỉ mời các phu lão trong nước về điện Diên Hồng để bàn về phương kế đánh giặc.

Bài hát sau đây nói về một hội nghị của vua tôi nhà Trần bàn về việc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất. Hãy cho biết đó là hội nghị gì? Và tại hội nghị này có xảy ra vấn đề gì liên quan đến người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản không? Hãy giải thích?

Đáp: Đây là Hội nghị Diên Hồng – Trần Quốc Toản không tham gia hội nghị này bởi vua Trần Nhân Tông chỉ mời các phu lão trong nước về điện Diên Hồng để bàn về phương kế đánh giặc.