Tháng Mười Hai 6, 2023

Tất cả các em học sinh, đội viên tốt lớp 4-5, phân công các em phụ trách Sao nhi đồng theo hướng: Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2 Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách Sao lớp 4 giúp Sao nhi đồng lớp 2 Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2 và 3 Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 3, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 1 và 2

Tất cả các em học sinh, đội viên tốt lớp 4-5, phân công các em phụ trách Sao nhi đồng theo hướng:

  • Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2
  • Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 1 và 3, Phụ trách Sao lớp 4 giúp Sao nhi đồng lớp 2
  • Phụ trách Sao lớp 4 giúp nhi đồng lớp 1, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 2 và 3
  • Phụ trách Sao lớp 5 giúp nhi đồng lớp 3, Phụ trách Sao lớp 5 giúp Sao nhi đồng lớp 1 và 2