Tháng Ba 3, 2024

Điều 16 chương VI của Điều lệ Đội nói về vấn đề gì? Những tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng Qũy của Chi Đội và Liên Đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội. Việc sửa đổi điều lệ Đội do BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM quyết định. Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước Liên, Chi Đội.

Điều 16 chương VI của Điều lệ Đội nói về vấn đề gì?

  • Những tập thể, cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng
  • Qũy của Chi Đội và Liên Đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội.
  • Việc sửa đổi điều lệ Đội do BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM quyết định.
  • Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước Liên, Chi Đội.