Tháng Tư 15, 2024

Đội viên Đội TNTP HCM có mấy quyền, mấy nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc nào? Một quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản Hai quyền; ba nhiệm vụ, và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tập trung dân chủ. Ba quyền; ba nhiệm vụ; và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Hai quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ.

Đội viên Đội TNTP HCM có mấy quyền, mấy nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc nào?

  • Một quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản
  • Hai quyền; ba nhiệm vụ, và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tập trung dân chủ.
  • Ba quyền; ba nhiệm vụ; và Đội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.
  • Hai quyền; hai nhiệm vụ và Đội hoạt động theo nguyên tắc dân chủ.